آخ ... !

آخ ... ! آخ از این روزگار و از این دنیایی های منفعت طلب ... آخ از هرج و مرج مردمان راحت طلب ... آخ از کینه های شتری عوام مغضوب طلب ... و آخ و آخ و آخ ...

دنیای ماست دیگر ، چه کار می شود کرد ! دنیایی که دروغ مثل همین کالاهای چینی کارزار زندگی را پر کرده ، صداقت ! خود تحریمی ما در مقابل یکدیگر شده ، چرب زبانی و زیرآب زنی بنزین ارزان خودروی کاری لرزان ما شده ، تهمت و افترا کلید قدرت روز افزون ما شده و در یک معنا و مفهوم دهانمان آسفالت شده !!!

این است ادبیات ما دیگر ! حرف حساب ، حساب و کتاب ندارد ! باید دنبال تغییر باشم ، خود بزرگ شدن فایده ای ندارد باید شانه ها را از زیر پاهای قد کشیدگان سخن چین و کوچکان بزرگ شده خالی کرد و بر همان روش استوار شد ...!

کاش آنقدرمرد بودم که دنیای مردمان نامرد رو مثل این کریس رونالدو شوت می کردم ....!  

این جام جهانی لعنتی هم کاش زودتر شروع شود تا طعم فوتبال کمی از تلخکامی روزگار ما کم کند ...

/ 0 نظر / 64 بازدید